1.1. Атом

Электроник гэдэг нь электроны хөдөлгөөнийг чиглүүлэн залахтай салшгүй холбоотой физик, технологийн шинжлэх ухааны салбар юм. Тиймээс түүнийг сурахад атомийн бүтцийг судлах нь зайлшгуй чухал юм. Бидний харж, хүрч, амталж, үнэрлэж байгаа төдийгүй бидний мэдрэхүйд мэдрэгдэхгүй байгаа бүх л эд зүйлс нь бодисоос тогтоно. Бодис нь атомаас тогтдог. Жишээ нь цасан ширхэг нь хөлдсөн уснаас, ус нь усны атомаас тогтоно. ... Атом нь өөрөө олон жижиг бөөмсөөс тогтдог. Атомын төвд цөм байх ба харин цөмийг тойрон электрон гэгдэх жижиг бөөмс эргэлдэнэ. Харин цөм нь протон ба нейтрон гэгдэх 2 өөр төрлийн бөөмсөөс бүрдэнэ.

 Зураг 1. Атом(E- электрон, P- протон, N- нейтрон)

1 comments:

  1. wasulafahrenkrug Says:

    Merkur 34C HD Slant Bar Barber Pole - Deccasino
    Who is Merkur 1xbet 34C HD Slant Bar 인카지노 Barber Pole? · Merkur safety razor is made from a Merkur Long Barber Pole with thick, polished deccasino chrome-plated teeth · Merkur's chrome finished