1-р бүлгийн давталт

Өмнөх сэдвүүдээр бид дараах ойлголтуудыг судаллаа:

  • Электроник гэдэг нь электроны хөдөлгөөнийг чиглүүлэн залахтай холбоотой асуудлуудыг судалдаг шинжлэх ухаан; 
  • Атом нь электрон, протон, нейтрон гэгдэх жижиг бөөмсөөс тогтдог; 
  • Электрон нь хасах, протон нь нэмэх цэнэгтэй ба харин нейтрон нь цэнэггүй;
  • ...
  • Электрон нь атомын цөмөө тойрон олон давхарга үүсгэн эргэлдэж байдаг; 
  • Дамжуулагчидийн атомын гадна давхаргад 3 болон түүнээс цөөн электрон байдаг;
  • Дамжуулагчид цахилгаан гүйдлийг сайн нэвтрүүлнэ; 
  • Хагас дамжуулагчидийн атомын гадна давхаргад 4 электрон байдаг; 
  • Хагас дамжуулагчид цахилгаан гүйдлийг орчны нөхцөлөөс хамааруулан нэвтрүүлнэ; Тусгаарлагчидын атомын гадна давхаргад 5 болон түүнээс олон электрон байдаг;
  • Тусгаарлагчид цахилгаан гүйдлийг нэвтрүүлэхгүй.

0 comments: